Savaş ÇEVİK - Muhakkak "Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn,Sadakallahul Azim”