User Agreement

 

 

 

www.galeridali.com (Güneşten Yapım Yönetim Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde) (kısaca “GaleriDali” veya “Şirket” olarak anılacaktır) düzenlediği online müzayedelere katılan müşteriler, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;
1.    GaleriDali, satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için 10%+KDV, fotoğraf ve efemera müzayedeleri için 15%+KDV’dir. Farklı alanlarda yapılan online müzayedelerde müzayedeye özel komisyon belirtilmemiş ise 12%+KDV olarak uygulanır.
2.    Online müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
3.    Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin www.galeridali.com  adresindeki ÜYE OL butonundan giriş yaparak üyeliklerini başlatmaları  gerekmektedir. (Üyelik bilgilerinin net ve eksiksiz doldurulmaması halinde sistem siteye giriş izni vermekle birlikte pey verme izni vermemektedir. Bu nedenle özellikle kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin gerektiği şekilde doldurulması önemlidir.)
4.    Şirket’in düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler/ürünler, satış öncesinde online katalog ile web sitemizde ve/veya yayına girdikten itibaren Şirket’in ‘Emniyettepe Mahallesi Selam Sok. Ahikent Villaları No:29 EYÜP / İSTANBUL’ adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar, eserleri/ürünleri Şirket’in yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.  Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Yayına giren online müzayede ve web sitemizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri ve/veya sanat eseri sahibinin beyanları olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. GaleriDali, satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta GaleriDali’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Online ortamda düzenlenen müzayedelerimizde her ne kadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır. Sanatçıdan temin edilen/edilecek eserlerin bir kısmı özellikle İstanbul dışından katılan sanatçı tarafından, tarafımıza online olarak gönderilmekte olup, Şirket adresinde göstermek mümkün olmamaktadır. Alıcı’nın eseri bizzat görerek almak konusunda talebi ile ilgili eser kargo yoluyla temin edilerek, adresimize ulaştığında, Alıcı eseri görmesi için davet edilir. Bu süreç müzayede sürecinden bağımsız olup, ilgili eseri teşhirde görmeden pey verenler için, 4. Maddenin 2. Ve 3. Paragraflarında belirtilen hükümler geçerli olacaktır.

5.    Online müzayedelerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna tıklanarak yapılır. Müşteri online olarak vermiş olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayedede online olarak satışa sunulan eser/ürün, GaleriDali tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir eser/ürün için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, sözkonusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri sözkonusu eser/ürün ile ilgili artırmayı kazanmış olur.
6.    GaleriDali, her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 
7.    GaleriDali,satışa çıkarılan bir eserin/ürünün başlangıç fiatını muhammen (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkına sahiptir. 
8.    Online müzayedelerimize katılabilmek için, müşterilerin Web sitemize üyelik esnasında oluşturduğu “password” (“şifre”)’yi kullanması gerekmektedir. “Password/şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşteri’nin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Password/şifre” sahibi müşteri kendisine ait “password/şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, GaleriDali’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder. 
9.    Katılımcılar web sitemize üyelik esnasında kendilerine özel bir “rumuz” belirlemektedirler. Online müzayedelerimizde, müzayede devam ederken, müzayedede yer alan her eser/ürün için verilen en yüksek teklif ve teklifi verenin “rumuz”u güncel haliyle müzayede ekranında yer almaktadır. GaleriDali, verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.
10.    Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin web site üyelik kayıtlarındaki ad, soyad, ve adrese GaleriDali tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi,  GaleriDali’nin satıcı olduğu anlamına gelmez, GaleriDali, satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.
11.    Müzayedede satılan her eser/ürün için GaleriDali’nin Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin/ürünlerin toplam bedelini (satış bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs) işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, GaleriDali, sözkonusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan Alıcı, Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser/ürün sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu” olarak anılacaktır), komisyonlara dair KDV’ler, GaleriDali’nin uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. GaleriDali’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. 
12.    GaleriDali’nin online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. GaleriDali’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.
13.    Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı GaleriDali’den satın almış olduğu eserleri/ürünleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir.
14.    Alıcı Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödedikten sonra satın aldığı eserleri/ürünleri GaleriDali’nin adresinden kendisi teslim alır. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere GaleriDali’nin araçları ile ya da kargo yoluyla, satın alınanların teslimatını talep edebilir, bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden GaleriDali sorumlu tutulamaz. 
15.    Alıcıların web site’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser/ürün gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya P.T.T./kargodan kaynaklanan gecikmelerden GaleriDali sorumlu tutulamaz.
16.    GaleriDali, satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, GaleriDali’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Sözkonusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.
17.    GaleriDali, satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler)i/ürün(ler)i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)/ürün(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Şirket düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler)/ürün(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu eser(ler)i/ürün(ler)i müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulamak hakkına sahiptir.
18.    18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. GaleriDali, herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca GaleriDali hakkında, Şirket’in satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
19.    Artırmada bulunup online müzayedelere katılan müşteriler GaleriDali’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’nde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin GaleriDali’nin diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
20.    Yayına girmiş ve/veya başlamış online müzayedelerde yazım hataları olması halinde GaleriDali’nin açıkladığı düzeltmeler esas alınır.
21.    GaleriDali’nin web sitesinde ve dolayısıyla online ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf Şirket’in izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
22.    Şirket’in online ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, GaleriDali sorumlu tutulmayacaktır.
23.    Türkiye dışında yerleşim alıcılar müzayedede ilgilendikleri eserlerin/ürünlerin Türkiye dışına çıkarılması ve bulundukları ülkeye girişi ile ilgili yasaları, vergileri ve nakliye dahil tüm maliyeti müzayedeye katılmadan önce incelemekle yükümlüdür. Alıcılar satın almış oldukları eserlerin yurtdışına çıkarılması ya da bulundukları ülkeye girişi ile ilgili karşılaştıkları yasal, vergisel, nakliye ve/veya maliyet sorunlardan GaleriDali’yi sorumlu tutamaz, satın aldıklarını iade edemez.
24.    GaleriDali web sitesine üye olan ve online ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
25.    İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.